top of page
 
 Wie zijn de beschermelingen 

 

 • De beschermelingen die financiële rechten genieten zijn :

       De kinderen van militairen en burgerpersoneelsleden, behorende tot het Belgisch Militair Vliegwezen, overleden in actieve          dienst.

       Indien deze overleden militairen of burgerpersoneelsleden lid waren van FONAVIBEL, tevens hun partner waarmee zij een            gezin vormden.

 

 • Volgende beschermelingen genieten morele steun : 

       De vzw FONAVIBEL ontfermt zich ook over de ouders van jonge militairen van het Belgisch Militair Vliegwezen die om het            leven kwamen.

       Ook als de overledene geen lid was van de vzw, worden er contacten gelegd met de partner en/of naaste verwanten, om                rouwverwerking aan te bieden in het kader van de Luchtmacht.

       Niet alle beschermelingen hebben financiële rechten. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met het                          secretariaat.

 

 

 • Cijfers

       De vzw telt 900 beschermelingen, waarvan 116 kinderen, gaande van 0 tot 25 jaar.
       418 beschermelingen zijn weduwen/weduwnaars, maar er worden tevens contacten gehouden met ouders en nauwe                    familieverwanten van de overledenen.

 

 

 Financiële steun 

 

       Bij kennisneming van een overlijden van een militair of burger in actieve dienst die behoorde tot de eenheden van                        COMOPSAIR, treedt de vzw FONAVIBEL in werking. De oorzaak en/of omstandigheden van het overlijden zijn hierbij niet                relevant.

       Alles wordt eraan gedaan om het getroffen gezin zo snel mogelijk te ondersteunen bij dit verlies, zowel financieel als                    moreel:

 

 • De uitbetaling van een onmiddellijke hulp bij overlijden

       Als de militair of burger lid was van de vzw, zal zijn partner (die onder hetzelfde dak woont) beschouwd worden als                      beschermeling van de vzw.

       De partner zal binnen de 14 dagen een onmiddellijke hulp van 1.250 € ontvangen, om tegemoet te komen aan de                            dagdagelijkse noden van het gezin.

       Per kind ( dat kinderbijslagtrekkend is ) wordt hier 500 € onmiddellijke hulp aan toegevoegd. Het toekennen van de                      onmiddellijke hulp aan de kinderen is onafhankelijk van het lidmaatschap van de overleden ouder. Zowel de natuurlijke            kinderen als de kinderen waarmee de overledene een gezin vormde, worden beschermelingen van de vzw.

 

 • De toekenning van jaarlijkse studietoelagen

       Een groot deel van de steun aan de beschermelingen gaat naar de studerende kinderen van de overledenen onder de vorm          van studietoelagen.

       De studietoelagen staan los van de studierichting en worden ook toegekend aan kinderen die een studie- of academiejaar            dubbelen of die van onderwijsniveau dalen.

       De studiebeurzen worden toegekend voor voltijds lager, secundair, hoger of universitair onderwijs.

       In functie van hun studieniveau, krijgen de kinderen jaarlijks studietoelagen:

        - De kinderen die lager onderwijs volgen, krijgen jaarlijks 200 €;

        - De kinderen die middelbaar onderwijs volgen, krijgen  een  studietoelage van 400 €;

       - De kinderen die hoger of universitair onderwijs volgen, krijgen  een  studietoelage van 800 €.
       Deze beschermelingen kunnen tevens de studiebeurzen Jean Jacques Barbanson aanvragen.

 

       De kinderen die privé lessen nodig hebben om tijdelijke moeilijkheden in belangrijke vakken te overwinnen, kunnen                    hiervoor een tussenkomst tot 200 € per schooljaar krijgen. Ook begeleiding door een psycholoog kan uitzonderlijk in                      rekenschap genomen worden.

       De tussenkomst beperkt zich per schooljaar tot maximaal 20 lesuren aan 10 € per lesuur.

 

       Teneinde de kinderen van de overledenen in de mogelijkheid te stellen te genieten van een onbezorgde vakantie, komt de            vzw tussen bij taal- en vakantiestages. 

       Afhankelijk van de leeftijd van de beschermeling, krijgen de kinderen een tussenkomst van 200 € of 250 € voor gevolgde              vakantiestages (taalstages, sportstages, kampen met jeugdbewegingen,...).

 

       Door bij te dragen in de kosten van een hospitalisatieverzekering, wil de vzw haar beschermelingen vrijwaren van                        financiële zorgen in geval ze worden getroffen door een ongeval en/of ziekte waarbij hospitalisatie noodzakelijk is.

       Als de overledene lid was van de vzw, ontvangt de partner jaarlijks een terugbetaling van maximaal 200 €. Voor kinderen is        er altijd een tegemoetkoming van maximaal 25 € per jaar, ongeacht het lidmaatschap van de overleden ouder. 

 

 

 Geschenken en attenties 

 

 • Sinterklaas

      Ter gelegenheid van het sinterklaasfeest, krijgen de jonge beschermelingen, tot het jaar waarin ze 12 jaar worden,                         een geschenk-cheque ter waarde van 100 €.

 

 • Secundair onderwijs

       Ter aanmoediging van de studies schenkt de vzw een waardebon voor de aankoop van woordenboeken naar keuze aan de         beschermelingen  die het  secundair onderwijs aanvangen.

 

 • Kerst- en lentekaartje

       Met Kerst en bij het begin van de lente ontvangen de beschermelingen een kaartje met een gedicht, opgesteld door de                    Sociaal Raadgeefster van de vzw. Een kleine attentie, om de beschermelingen te laten voelen dat ze er nog steeds bij horen.

 

 

 Morele en occasionele steun 

 

 • De beschermelingen kunnen bij de vzw terecht voor een luisterend oor. Beschermelingen die echt nood hebben aan sociale begeleiding, kunnen doorverwezen worden naar de bevoegde diensten (OCMW, CDSCA, …).

 

 • Iedere beschermeling in een probleemsituatie kan een aanvraag tot de vereniging richten. Een maatschappelijk assistent van de sociale dienst onderzoekt vervolgens de situatie en het probleem en rapporteert aan de vzw. Binnen de vereniging beslist het Sociaal Actie Comité over de gepaste steun om aan de problemen tegemoet te komen.

 

 

 Activiteiten  

 

       Jaarlijks, in principe de eerste zondag van november, organiseert de Luchtcomponent een Plechtige Mis, die wordt                        opgedragen ter nagedachtenis van de overledenen van het Belgisch Militair Vliegwezen. Na afloop van deze plechtigheid              organiseert de vzw een maaltijd waarop de weduwen/weduwnaars en familieleden worden uitgenodigd.

       Jaarlijks mogen we tijdens deze maaltijd 250 deelnemers verwelkomen. De genodigden kunnen aanschuiven aan tafel                  samen met een militaire delegatie van de verschillende eenheden van de Luchtcomponent.

       Teneinde een maximale deelname toe te laten, organiseren verschillende eenheden een gratis busdienst.

 

       Jaarlijks vindt in oktober een plechtigheid plaats aan het monument in het Jubelpark. Tijdens deze plechtigheid worden              alle leden van de strijdkrachten die hun leven gaven in bevolen luchtdienst herdacht, alsook alle overledenen van het                  Belgisch Militair Vliegwezen.

 

       Teneinde de beschermelingen te ondersteunen en hen een netwerk van lotgenoten aan te bieden, worden regelmatig                    activiteiten georganiseerd “om het verlies samen te dragen”.

       De uitstappen zijn door de jaren heen gegroeid, in functie van de vraag en de financiële mogelijkheden. De kosten worden            voornamelijk door de vzw gedragen. Deze activiteiten ondersteunen de band tussen de beschermelingen onderling en de              beschermelingen en de het Belgisch Militair Vliegwezen.

 

      Enkele voorbeelden hier bij zijn:

       - Verwendag naar aanleiding van een militaire Air Show. Tijdens een militaire Air Show worden de beschermelingen                    verwend met een dagje bij de Luchtcomponent. Ze kunnen er genieten van spektakel in een aangenaam kader, gratis spijs          en drank en voor de jongsten wordt meestal een luchtdoop voorzien.

       - 2-jaarlijkse busreis, tijdens een weekend in mei. Aan deze uitstap nemen gemiddeld 100 beschermelingen deel. Deze 2                daagse biedt de mogelijkheid tot doorgedreven contacten met de  beschermelingen en  tussen de beschermelingen                        onderling.

       - Jaarlijkse deelname aan het Air Force Proms Gala Concert, georganiseerd door de Air Force Symphonic Band Foundation             (http://www.airforceband.be/)

       - Occasionele evenementen zijn onder meer een voorstelling Peter Pan in Vorst, een jongerendag in Walibi, een uitstap naar        een kerstmarkt, …

 Einde van het statuut  

 • Beschermelingen verliezen automatisch hun statuut van beschermeling in volgende gevallen: 

       - De partner die opnieuw gaat samenwonen en/of in het huwelijk treedt;

       - De kinderen die niet uit de relatie van de partner en de overledene voortkomen, op het moment dat de partner zijn/haar            statuut als beschermeling verliest;

       - Alle kinderen die beschermeling zijn en die zelf huwen, gaan samenwonen, of waarvoor het recht op kinderbijslag is                  gestopt.

 

 

bottom of page